Shërbime juridike

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ka zgjeruar gamën e shërbimeve duke asistuar klientët e saj edhe me sherbime juridike:

Qëndra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) është një kompani lider që ofron konsulencë dhe shërbime në fushën e mjedisit, certifikimeve të cilësisë, sigurisë në punë, etj.

0
Projekte
0
Industri
0
Testime

• konsulencë dhe ankimime administrative në raste të vendimeve penalizuese të inspektoriateve shtetërore
• konsulencë në fushën e prokurimeve publike për operator ekonomik vendas dhe të huaj si më poshtë:
1- Asistencë për përgatitje dokumentacioni.
2- Asistencë për ndjekje të shkallëve të ankimimit si në fazën e dokumentave të tenderit dhe në fazën e vlerësimit.
3- Asistencë gjatë periudhës së zbatimit të kontratës.
4- Asistencë në përgatitjen e kërkesë padisë në rastet e ankimimit, në të gjitha shkallët e gjyqësorit
• konsulencë në fushën e ankandeve publike për operator ekonomik vendas dhe të huaj si më poshtë:
1- Asistencë për përgatitje dokumentacioni.
2- Asistencë për ndjekje të shkallëve të ankimimit si në fazën e dokumentave të tenderit dhe në fazën e vlerësimit.
3- Asistencë gjatë periudhës së zbatimit të kontratës.
4- Asistencë në përgatitjen e kerkesë padisë në rastet e ankimimit, në të gjitha shkallët e gjyqësorit

NGA QMM


Shërbime të tjera