Laboratori


Certifikime ISO

QMM është e pajisur me një laborator të specializuar për kryerjen e provave të parametrave mjedisorë.

Një ndër objektivat e kompanisë Qendra e Monitorimit te Mjedisit është të kryejë shërbime auditimi të pavarura (te njohura si Auditime te Palëve të Treta) siç janë Inspektimet Teknike, Auditimet, Çertifikimet, në mënyrë që të luajë një rol të rëndësishëm në rritjen e përfitimeve të operatorëve të biznesit shqiptar, nëpërmjet trajnimeve dhe asistencës sonë në çertifikimet e Standardeve Ndërkombëtare ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001, HACCP, etj

NGA QMM


Shërbime të tjera