Shërbime inxhinierike, Projektim dhe supervision

Realizimi i studimeve të fizibilitetit mundësohet nga një skuadër profesionale inxhinierësh me eksperiencë, të cilët kanë prekur disa nga projektet më të suksesshme në sektorin e energjisë së qëndrueshme në rajon.
0
Projekte
0
Industri
0
Testime
  • Projekte rehabilitimi mjedisor
  • Mbikqyrje/kolaudim të punimeve të projekteve mjedisore
  • Monitorim të zbatimit të planit të menaxhimit mjedisor dhe social (PMMS)
  • Projektim të impianteve industriale të trajtimit të ujërave
  • Projektim të venddepozitimeve të mbetjeve (urbane, industriale, inerte)

• Projektim objekte civile, indsutriale dhe turistike (kat.3.A)
• Projektim të instalimeve hidrosanitare (kat 4.A)
• Projektim të digave të mëdha (kat.5.A)
• Projektim, furnizim me ujë dhe kolektorë shkarkimi (kat.5.B)
• Projektim ujesjelles kanalizime urbane dhe rurale (kat.5.C)

• Rilevime inxhinierike (kat.8.A)
• Rilevime inxhinierike kadastrale (kat.8.B)
• Sisteme GIS (kat.8.C)
• Studim/Vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile-ekonomike deri 5 kate. (kat.9.A)
• Studim/Vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile-ekonomike mbi 5 kate. (kat.9.B)
• Studim/Vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte të mëdha H/Ҫ, porte, aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha. (kat.9.C)
• Studim/Vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët. (kat.9.D)
• Studime e projektime hidrogjeologjike. (kat.9.E)
• Studime/vlerësime të sizmologjisë inxhinierike për klasifikimin gjeosizmik të trojeve. (kat.12.A)
• Studime/vlerësime gjeologo-sizmike për trojet ku ndërtohen objektet civile, sociale e kulturore. (kat.12.B)
• Studime/vlerësime të sizmologjisë inxhinierike për trojet ku ndërtohen objekte të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore të të gjitha llojeve, ura, tunele, viadukte etj. (kat.12.C)
• Studime/vlerësime të sizmologjisë inxhinierike për trojet ku ndërtohen objekte komplekse, si: hidrocentrale (për çdo fuqi të instaluar), termocentrale, porte, aeroporte, tunele për vepra hidroteknike, bazamente për ngarkesa të mëdha dhe objekte industriale. (kat.12.D)
• Studime/vlerësime të sizmologjisë inxhinierike për troje e shpate me qëndrueshmëri të ulët dhe për troje ndërtimore të shkrifëta me mundësi lëngëzimi. (kat.12.E)
• Studime të rrezikut sizmik në nivel rajonal (mikrozonime sizmike) dhe në nivel kombëtar (hartat kombëtare të rrezikut sizmik). (kat.12.F)

NGA QMM


Shërbime të tjera