Shëndeti dhe siguria në punë

Çfarë është siguria dhe shëndeti në punë?

Siguria dhe Shëndeti në Punë (SSHp), është komponent i rëndësishëm i mbrojtjes sociale të punonjësve kundër aspekteve negative të punës, aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale, përmirëson kënaqësinë në punë dhe fuqizon funksionimin e tregut të punës dhe cilësinë e kapitalit njerëzor. nga ana tjetër, standardet e dobëta të sigurisë dhe shëndetit në punë, lëndimet në punë, aksidentet me vdekje dhe sëmundjet profesionale shkaktojnë një barrë të rëndë për ekonominë kombëtare për shkak të pagesave nga skema e sigurimeve shoqërore, shpenzimeve spitalore, rikualifikimit dhe zëvendësimit të punëmarrësve dhe humbjes së produktivitetit. Në përgjithësi SShp përkufizohet si shkenca e parashikimit, njohjes, vlerësimit dhe kontrollit të risqeve që burojnë në ose nga vendi i punës i cili mund të dëmtojë shëndetin dhe mirëqenien e punëmarrësve, duke patur parasysh edhe impaktin e mundshëm në komunitetet fqinjë dhe në mjedisin e përgjithshëm.

0
Projekte
0
Industri
0
Testime
  • Marrja përsipër nga personeli i firmës “Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)” Sh.p.k. e detyrës së konsulentit të përgjegjësit të shërbimit të sigurisë në punë. Menaxhimi i detyrimeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi
  • Trajnim dhe certifikim të përgjegjësit të shëndetit dhe sigurisë në punë
  • Menaxhimi i raporteve me organet shtetërore të kontrollit

•Përgatitja e dokumentit të vlerësimit tv rreziqeve në përgjithësi
•Përgatitja e dokumentit të vlerësimit të rrezikut nga Zjarri, Zhurmat, Substancat Kimike, Eksplozioni, Ekspozimi në Fushat Elektromagnetike, Vibracioni, Agjentët Kancerozë, Elektrik dhe Stresi
•Përgatitja e dokumentit te vlerësimit të rrezikut nga agjentët kancerozë

•Përpilimi i planit të emergjecave e të evakuimit
•Zhvillimi i provave periodike në terren të planit të emergjencave
•Përgatitja e plan-vendosjes së pajisjeve të mbrojtjes nga zjarri

•Përpilimi i relacion teknik
•Përgatitja e raportit të sigurisë
•Përpilimi i planit të emergjencës

•Punetorët që fillojnë punën rishtas
•Anëtarët e squadrave të mbrojtjes nga zjarri
•Manovratorët e pirunëve
•Përdoruesit e ekraneve elektronikë
•Përdoruesit e pajisjeve ngritëse
•Paisjet Mbrojtëse Individuale (PMI)
•Rrezikun kimik, zhurmat, pluhurat, eksplozioni, korrenti elektrik
•Punëdhënësit
•Përfaqësuesit e punëmarrësve
•Personat përgjegjës për sigurinë e shëndetin në punë

•Zhurmat, gazet, mikroklima, Agjentët kimik, Azbestin, Pluhurat, Izolacionet dhe tokëzimet

• Shërbimin për detyrës e mjekut të ndërmarrjes, kantjerit
• Shërbimi i mjekut, infermierit dhe autoambulancës për kantierët e ndërtimit

.

NGA QMM


Shërbime të tjera