Shoqeria QMM ka karakter mjedisor dhe eshte e fokusuar ne konsulence, analiza dhe matje te shkarkimeve industriale ne mjedis.

Detyrat kryesore jane:
• te kryeje testimet laboratorike te ujerave te shkarkimit
• te orjentoje operatoret e monitorimit per menyrat e mostrimit
• te hartoje flete analizat dhe raportet e monitorimit
• te kryeje regjistrimet perkatese te sistemit te menaxhimit sipas standartit S SH ISO IEC 17025:2017
• Bashkëpunon ngushte me drejtuesit e shoqërisë dhe stafin tjetër per te cuar para aktivitetin e shoqërisë;
• Detyra te tjera sic nevojiten/kerkohen.

Kualifikimet:
• te kete mbaruar studimet e larta dhe master ne fushat kimi, biokimi dhe fusha te ngjashme me to.
• te kete njohuri te avancuara te gjuhes angleze;
• eksperience pune ne fushen e mjedisit perben avantazh;

  • Eksperience pune ne laborator kimik dhe mikrobiologjik perben avantazh.
  • Eksperience ne pune ne laborator te akredituar perben avantazh.
  • te jete i/e gatshem te udhetoje jashte qytetit ne grup kur nevojitet;
  • te jete I gatshem te kryeje mostrime te shkarkimeve ne mjedis nga aktivitete te ndryshme industriale.
  • te kete aftesi shume te mira te punes ne grup dhe aftesi komunikuese;
  • te kete njohuri te mira te programeve baze kompjuterike MS Office.
  • Leje drejtimi automjeti I tipit B dhe aftesi ne drejtim automjeti (perben avantazh).

Per fazen e pare te aplikimit te dergohet nje CV (me foto) dhe dokumenta te tjera mbeshtetese (diploma, certifikata, kualifikime etj) me email ne adresen:

[email protected] Cel. : +355694050210

Vetem personat e perzgjedhur nga faza e pare do te kontaktohen per nje interviste.

Job Type: Full Time
Job Location: Tirane

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx