Çfarë bëjmë?

MM është e pajisur me një laborator të specializuar për kryerjen e provave të parametrave mjedisorë të kërkuara nga legjislacioni shqiptar.Kompania është krijuar në Nëntor 2006 dhe gjatë kësaj periudhe ka punuar me kompanitë dhe projektet kryesore në vend për monitorimin dhe konsulenca te ndryshme mjedisore. Qëndra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) është një kompani lider që ofron konsulencë dhe shërbime në fushën e mjedisit, certifikimeve të cilësisë, sigurisë në punë, DDD etj. QMM është e pajisur me një laborator të akredituar sipas ISO 17025:2005 nga DPA për kryerjen e provave të parametrave mjedisorë të kërkuara nga legjislacioni shqiptar . Ekspertët e QMM-së kanë punuar me kompanitë dhe projektet kryesore në vend për monitorimin dhe konsulenca të ndryshme mjedisore. Gjatë këtyre viteve, QMM ka kryer monitorimin e vazhdueshëm të mjedisit për shkarkimet industriale ku përfshihen monitorimet dhe analizimi i ujrave të shkarkimit nga proceset teknologjike, të ajrit dhe zhurmave. Për më tepër QMM ka marrë pjesë në projekte të ndryshme duke kryer analizimin e parametrave të cilësisë së ujrave sipërfaqësore të lumenjve, liqeneve dhe ujit të detit. Kompania është e fokusuar gjithashtu dhe në shërbimin e dezinfektimit, deratizimit, dhe dezinsektimit (D.D.D). Kompania është e pajisur me Certifikata të standarteve me të larta të miratuara nga Bashkimi Europian ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, ISO 17025:2005 dhe OHSAS 18001: 2007.

SHËRBIME DHE KONSULENCË MJEDISORE

SHËRBIME DEZINFEKTIM-DEZINSEKTIM-DERATIZIM

SHËNDETI DHE SIGURIA NË PUNË

Kontakte

Qendra e Monitorimit te Mjedisit ,
Rruga Kthesa e Kamzes,
Prane Spitalit Hygea
1000, Tirane AL

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.qmm.al