SHERBIME DHE KONSULENCE MJEDISORE

Sherbimet Mjedisore qe ofron QMM jane:

>>> Konsulencë Mjedisore

>>> Monitorim Mjedisor

>>>Auditim energjie

>>> Modelim i shkarkimeve ne Mjedis dhe Zhurmave