Legjislacion siguria dhe shendeti ne pune

• VKM Nr.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “për sigurinë në kantier”
• VKM Nr 562 datë 03.07.2013 “ Për miratimin e rregullores, “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës”.
• VKM Nr.563 datë 03.07 2013, Për miratimin e rregullores, “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”.
• VKM Nr.564 datë 03.07.2013, Për miratimin e rregullores, “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës”.
• VKM Nr.108, datë 09.02.2011, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.
• VKM Nr.107, datë 9.2.2011, “Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të funksionimit të këshillit të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe përfaqësuesit të punëmarrësve”
• VKM Nr.742, datë 6.11.2003, PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VKM NR.692, datë 13.12.2001, të këshillit të ministrave “Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë”
• VKM Nr. 692, datë 13.12.2001,”Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”.
• VKM nr.461, date 22.7.1998 , “Per regjistrin qe mban punedhenesi per aksidentet ne pune dhe per semundjet profesionale “.
• VKM nr. 550, datë 27.8.2014,”Për miratimin e rregullores “për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë”
• VKM nr. 522, date 6.8.2014,”Për miratimin e rregullores “për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë “
• VKM nr. 523, datë 6.8.2014, për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e punëmarrësve lidhur me punën e krahut me ngarkesa” dhe për shfuqizimin e pikave 15.1 deri 15.10, të aneksit v, të vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të këshillit të ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”
•VKM Nr. 1012, ate 10.12.2010, për miratimin e Rregullores “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës”
•VKM Nr. 520, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë”.
•VKM Nr. 521, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje me ekran shfaqës”.
•VKM Nr. 841, datë 3.12.2014, “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me dridhjen mekanike në vendin e punës”.
•VKM Nr. 842, datë 3.12.2014, “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me zhurmën në vendin e punës”.
•VKM Nr. 843, datë 3.12.2014, “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin optik në vendin e punës”.
•VKM Nr. 844, datë 3.12.2014 , “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin jojonizues në vendin e punës”.
•VKM Nr. 594 date 22-12-1997, ″Per rregjistrin qe mban punedhenesi per punemarresit e tij”
•ligj nr. 9355, datë 10.03.2005, Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore
• VKM nr. 658, datë 17.10.2005, Për standardet e shërbimeve shoqërore
• VKM nr. 659, datë 17.10.2005, Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucionet rezidenciale
• VKM nr. 821, datë 6.12.2006, Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për të moshuarit në qendrat rezidenciale
• VKM nr. 822, datë 6.12.2006, Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për personat me aftësi të kufizuar, në qendrat rezidenciale dhe ditore
• VKM nr.823, datë 6.12.2006, për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për të moshuarit në qendrat ditore
• VKM nr. 209, date 12.4.2006, “Per percaktimin e kritereve dhe te dokumentacionit te nevojshem per pranimin e personave ne institucionet rezidenciale, publike dhe private, te perkujdesit shoqeror”
•Ligji nr.9148, datë 30.10.2003, për ratifikimin e protokollit të vitit 2002 të konventës nr.155 të organizatës ndërkombëtare të punës “Për sigurinë në punë, shëndetin dhe mjedisin e punës, 1981”
•ligj nr .8921, date 11.7.2002, për ratifikimin e “konventës nr.174 “Parandalimi i aksidenteve të rënda në industri, 1993” të organizatës ndërkombëtare të punës
•Ligj nr.8426, date 7.12.1998, Per aderimin e republikes se shqiperise ne konventen nr.151 “Marredheniet e punes (sherbimi publik)” te organizates nderkombetare te punes.
•Ligj nr.8425, date 7.12.1998, per aderimin e republikes se shqiperise ne konventen nr.144 “Konsultimi tripalesh (standardet nderkombetare te punes)” te organizates nderkombetare te punes
•Ligj nr. 8856, datë 07.02.2002, për ratifikimin e “konventës nr. 154 “bisedimet kolektive, 1981″ të organizatës ndërkombëtare të punës.
•Ligj nr. 8939, datë 12.9.2002, për ratifikimin e “konventës nr. 175 “Puna me kohë të pjesshme, 1994” të organizatës ndërkombëtare të punës
•Ligj nr.8774, datë 23.4.2001, për ratifikimin e “konventës nr.182 “Format më të këqia të punës së fëmijëve, 1999″ të organizatës ndërkombëtare të punës”
•Ligji nr.9278, datë 23.9.2004, për ratifikimin e konventës nr.173 të organizatës ndërkombëtare të punës “Mbrojtja e pretendimeve të punëtorëve në rast falimentimi të punëdhënësit”, 1992
•Ligj nr.8786, datë 7.5.2001, për ratifikimin e “konventës nr.26 “Krijimi i mekanizmit për caktimin e pagës minimale, 1928″ të organizatës ndërkombëtare të punës.