Legjislacioni mjedisor


Kuadri ligjor mjedisor eshte nje rregullator midis zhvillimit te aktiviteteve me ndikim ne mjedis dhe mbrojtes se mjedis.

• Ligji Nr. 10431, datë 09.06.2011 ‘Për mbrojtjen e mjedisit’, të ndryshuar;Ligji Nr. 10440, datë 07.07.2011 ‘Për vlerësimin e ndikimit në mjedis’, të ndryshuar;
•Ligji Nr.10448 date 14.07.2011 I ndryshuar “ Per Lejet e Mjedisit ”
•Ligji Nr.10006, datë 23.10.2008 “Për mbrojtjen e faunës së egër”
•Ligi Nr.10 253, datë 11.3.2010 “Për gjuetinë”
•Ligji Nr. 68/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshuar.
•Ligji Nr. 162/2014 "Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis"
•VKM Nr. 686, datë 29.07.2015 ‘Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës sëvlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit dhe deklaratës mjedisore’;
•VKM Nr. 247, datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”
•Ligji Nr. 10 463, datë 22.9. 2011”Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar;
•VKM Nr. 575 date 24.06.2015 “Per miratimin e kerkesave per menaxhimin e mbetjeve inerte”
•VKM Nr.175, datë 19.1.2011 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve dhe të planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve”
•Ligji Nr. 8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura” ndryshuar me ligjin, Nr.9868, datë 4.2.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8906 datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”
•VKM Nr. 371, datë 11.06.2014 “Për përcaktimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe miratimin e dokumentit të dorëzimit të mbetjeve të rrezikshme”
•VKM Nr. 418, datë 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”
•VKM Nr. 229, datë 23. 04. 2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”
•VKM Nr.519, datë 30.6.2010 “Parqet Natyror Rajonal”
•VKM Nr.897. datë 21.2.2011 “Miratimi i Rregullave për Shpalljen e Zonave të Vecanta të Ruajtjes”
•VKM nr. 221, datë 20,2,2013 “Caktimi i Zonave si Brezi i Gjelber i Tiranës”
•VKM Nr. 532, datë 05.10.2000 “Për miratimin e studimit “Strategjia dhe Plani i veprimit për biodiversitetin”
•VKM Nr. 676, datë 20.12.2002 “Për shpalljen zonë e mbrojtur të monumenteve të natyrës shqiptare”
•VKM Nr. 594, datë 10.09.2014 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për cilësinë e ajrit të mjedisit"
•Vendimi Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”
•VKM Nr 352, datë 29.04.2015. “Për vlerësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit dhe kërkesat për disa
•Udhezim nr.8 date 27.11.2007 ‘Per nivelet kufi te zhurmave ne mjedise te caktuara.
•VKM 177, date 31/03/2005 “Per normat e lejuara te shkarkimeve te lengeta dhe Kriteret e zonimit te mjediseve ujore pritese”
•Vendim Nr.686, datë 29.07.2015 ‘ Për Miratimin e Rregullave, Të Përgjegjësive e Të Afateve Për Zhvillimin e Procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe Procedurës së Transferimit Të Vendimit Dhe Deklaratës Mjedisore’
•Vendim Nr. 419, datë 25.06.2014 ‘Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullat e hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja’