Certifikime ISO

QMM ofron asistence ne implementimin e ketyre Sistemeve te Menaxhimit:

1) ISO 14001:2004 – sistemi i menaxhimi te mjedisit (Akredituar)
2) OHSAS 18001:2007 – Sistemi i menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune (Akredituar)
3) ISO 50001:2011 – Sistemi I Menaxhimit te Energjise (Akredituar)
4) ISO 39001:2012 – Sistemi I menaxhimit te sigurise rrugore
5) PAS 99:2012 – Sistemi i menaxhimit te integruar
6) ISO 27001:2013 – Sistemi I Menaxhimit te Sigurise se Informacionit (Akredituar)
7) ISO 3834-2:2005 – Kerkesat e cilesise per saldimet e metaleve (Akredituar)
8) SA 8000:2014 – Pergjegjesia Sociale
9) ISO 13485:2012 – Sistemi Menaxhimit per Pajisjet Mjekesore
10) ISO 29001:2003 – Sistemi Menaxhimit te Naftes dhe gazit
11) ISO 14064-1:2006 – Sistemi Menaxhimit te validimit te gazrave serre
12) ISO 10002:2014 - Sistemi i Menaxhimit te Kenaqesise se Klientit (Akredituar)
13) ISO 22301:2012 - Sistemi i Menaxhimit te Vazhdueshmerise se Binesit (Akredituar)
14) ISO 31000: 2009 - Sistemi i Menaxhimit te Riskut
15) ISO 28001;2007 - Sistemi i Menaxhimit te Sigurise se Zinxhirit Furnizues (Akredituar)
16) ISO 55001:2014 - Sistemi i Menaxhimit te Aseteve
17) ISO 37001:2016 - Sistemi i Menaxhimit te Antikorrupsionit dhe Mitmarrjes

Mund te asistojme kompanite edhe me keto sherbime te tjera:
1) Konsulence teknike dhe certifikim HACCP, HACCP HALLALL, GLOBAL GAP, Good Agriculture Practice, Good Manufacturing practice.
2) Konsulence teknike dhe asistence per certifikimin e markes CE sipas Direktivave te EU, Factory production Control (FPC).

Pervec kesaj cdo lloj konsulence dhe asistence per certifikimin e Produkteve, Personelit dhe Sistemeve Menaxhuese.

Kontakte

Qendra e Monitorimit te Mjedisit ,
Rruga Kthesa e Kamzes,
Prane Spitalit Hygea
1000, Tirane AL

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.qmm.al