Projektim

1. FURNIZIMIT ME UJË DHE KANALIZIME

•Projektimi i projektit të furnizimit me ujë
•Auditimi dhe analiza e sistemit ekzistues të sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve
•Ndihma për ndërmarrjet / kompanitë e menaxhimit të ujit (aspektet teknike, institucionale, financiare, ligjore dhe sociale)
•Dizajn i detajuar dhe konceptual për impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura urbane/ industriale

2.MENAXHIM I MBETJEVE

• Përgatitja e auditimit të mbeturinave, karakterizimi i mbetjeve dhe gjenerimi në nivel lokal dhe rajonal
•Analiza e sistemit ekzistues të menaxhimit të mbeturinave komunale
•Ndihma për ndërmarrjet / kompanitë e menaxhimit të mbeturinave (aspektet teknike, institucionale, financiare, ligjore dhe sociale)
•Kontabilitet i plotë i kostos dhe krijimi i tarifave bazuar në mekanizmin e rikuperimit të kostos
•Teknologjia e trajtimit të mbeturinave dhe këshilla e hedhjes dhe kryerja e studimeve të fizibilitetit
•Dizajni i detajuar dhe konceptual për venddepozitime, stacionet e transferimit, objektet e rimëkëmbjes së burimeve, rrjedhjen e ujit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve
•Vlerësimi mjedisor, ekonomik dhe social i teknologjive të mbetjeve alternative dhe skenarëve të ndryshëm të menaxhimit
•Hartimi dhe zbatimi i fushatës për vetëdijesimin e mbetjeve, ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi
•Strategjia e mbeturinave dhe plani i integruar i menaxhimit të mbeturinave në nivel lokal dhe rajonal

3.SUPERVIZION PËR PUNIME MJEDISORE

•Mbikeqyrje e punimeve mjedisore me nje staf inxhinieresh te kualifikuar.

Kontakte

Qendra e Monitorimit te Mjedisit ,
Rruga Kthesa e Kamzes,
Prane Spitalit Hygea
1000, Tirane AL

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.qmm.al